Zasady zgłaszania
i regulamin

Zgłoszenie powinno zawierać (wszystkie dokumenty prosimy wysłać także w wersji elektronicznej na adres e-mail sekretarza Kapituły pnl@amu.edu.pl):

 • personalia  zgłaszanego autora: imię i nazwisko, datę urodzenia, dane kontaktowe (także e-mail i nr telefonu);
 • tytuł książki (czy książek) wydanej w ciągu ostatnich trzech lat, która jest podstawą zgłoszenia;
 • nazwę, adres i dane kontaktowe (w tym nr telefonu) osoby lub instytucji zgłaszającej;
 • zredagowaną notkę biograficzną autora (do 1000 znaków);
 • ewentualnie krótką (do 1800 znaków) rekomendację ze strony osoby lub instytucji zgłaszającej czy innej osoby lub instytucji.

 

Prosimy o wysłanie do dyspozycji jury 7 egzemplarzy każdej książki oraz w wersji elektronicznej: (formaty EPUB, PDF czy MOBI) na adres:

 

Centrum Kultury ZAMEK
ZESPÓŁ DS. LITERATURY, p. 114
ul. Św. Marcin 80/82
61-809 Poznań
z dopiskiem: Poznańska Nagroda Literacka

tel. dla kuriera: 616 465 276

e-mail: pnl@amu.edu.pl

 

Termin zgłaszania kandydatur do Nagrody upływa 15 lutego 2024 roku (liczy się data stempla pocztowego).

Jeśli nie dysponują Państwo wieloma egzemplarzami, prosimy wysłać dwa papierowe oraz obowiązkowo wersję elektroniczną na adres e-mail sekretarza Kapituły: pnl@amu.edu.pl

Kontakt z sekretarzem Kapituły Poznańskiej Nagrody Literackiej, Karolem Francuzikiem: pnl@amu.edu.pl

 

REGULAMIN POZNAŃSKIEJ NAGRODY LITERACKIEJ

Rozdział 1 Postanowienia ogólne

§1

 1. Poznańska Nagroda Literacka, zwana dalej Nagrodą, przyznawana jest corocznie żyjącym autorom za wybitne osiągnięcia w dziedzinie literatury, których znaczenie oraz aktualność poświadczona jest przez wydanie co najmniej jednej książki w okresie trzech lat poprzedzających przyznanie Nagrody.
 2. Pod pojęciem „literatury” kryje się twórczość poetycka, prozatorska, dramatopisarska, przekładowa, eseistyczna, reportażowa, popularyzatorska o nietuzinkowych walorach artystycznych.

§2

 1. Nagrodę przyznają Prezydent Miasta Poznania oraz Rektor Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza na wniosek Kapituły.
 2. Miasto Poznań oraz Uniwersytet im. Adama Mickiewicza są wyłącznymi organizatorami i fundatorami Nagrody.
 3. Partnerem Miasta Poznań i Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w realizacji konkursu jest Centrum Kultury ZAMEK w Poznaniu oraz Pełnomocnik Rektora UAM.
 4. Właścicielem wszelkich praw materialnych i niematerialnych związanych z Nagrodą, w szczególności takich jak logo i nazwa Nagrody, są Miasto Poznań oraz Uniwersytet im. Adama Mickiewicza.

§3

Powołuje się organ doradczy Prezydenta Miasta Poznania oraz Rektora UAM – Kapitułę Poznańskiej Nagrody Literackiej, zwaną dalej Kapitułą.

§4

 1. Nagroda przyznawana jest w dwóch kategoriach: 1) za wybitne zasługi dla polskiej literatury i kultury (Nagroda im. Adama Mickiewicza); 2) za znaczący, innowacyjny dorobek w dziedzinie literatury, humanistyki, popularyzacji kultury literackiej dla twórcy, który nie ukończył 35. roku życia (Nagroda – Stypendium im. Stanisława Barańczaka).
 2. Laureaci otrzymują dyplom Poznańskiej Nagrody Literackiej oraz nagrodę pieniężną w wysokości 60 000 zł (Nagroda im. Adama Mickiewicza) oraz 40 000 zł (Nagroda – Stypendium im. Stanisława Barańczaka).

 

Rozdział 2 Szczegółowe warunki i tryb przyznawania Nagrody

§5

 1. Nagroda, o której mowa w § 1, wręczana jest w maju każdego roku.
 2. Najpóźniej na trzy tygodnie przed wręczeniem Nagrody Kapituła ogłasza nazwisko Laureata Nagrody im. Adama Mickiewicza oraz maksymalnie trzy nazwiska pisarzy/pisarek, nominowanych do Nagrody – Stypendium im. Stanisława Barańczaka.
 3. Nazwisko pisarza – Laureata Nagrody im. Adama Mickiewicza, nazwiska pisarzy nominowanych do Nagrody – Stypendium im. Stanisława Barańczaka oraz dokładny termin wręczenia Poznańskiej Nagrody Literackiej są podawane corocznie do publicznej wiadomości na stronach Urzędu Miasta Poznania, Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza, Centrum Kultury ZAMEK oraz w mediach.

§6

 1. Podmiotami upoważnionymi do zgłaszania kandydatów do Nagrody są: 1) członkowie Kapituły; 2) przedstawiciele środowisk naukowych; 3) przedstawiciele instytucji kulturalnych; 4) przedstawiciele władz samorządowych; 5) przedstawiciele organizacji pozarządowych; 6) przedstawiciele mediów patronujących Nagrodzie; 7) inne podmioty.
 2. Do Nagrody nie mogą kandydować 1) osoby związane z organizacją Nagrody, 2) członkowie Kapituły.

§7

 1. Termin zgłaszania kandydatur do Nagrody upływa 15 lutego roku ogłoszenia danej edycji Nagrody.
 2. Zgłoszenie winno zawierać: dane personalne kandydata, opis jego dokonań twórczych, a także książki jego autorstwa wydane w ciągu trzech lat poprzedzających rok przyznania Nagrody.
 3. Książki nadsyłane w ramach zgłoszenia do Nagrody nie będą zwracane.

 

Rozdział 3 Kapituła Nagrody

§8

 1. Członków Kapituły powołują Prezydent Miasta Poznania oraz Rektor UAM.
 2. Do składu Kapituły może zostać powołanych do siedmiu Członków.
 3. Kadencja Członków Kapituły trwa trzy lata.
 4. Członek Kapituły może być powołany na więcej niż jedną kadencję.

§9

 1. Członkostwo w Kapitule ustaje skutkiem rezygnacji złożonej przez Członka Kapituły, utraty przez niego pełnej zdolności do czynności prawnych lub śmierci, a także na skutek odwołania z tej funkcji przez instytucje przyznające Nagrodę.
 2. W przypadkach określonych w ust. 1 Prezydent oraz Rektor powołują nowego Członka Kapituły.

§10

 1. Przewodniczącego Kapituły wybierają spośród siebie Członkowie Kapituły na okres 3 lat.
 2. Przewodniczący Kapituły kieruje jej pracami i przewodniczy jej obradom.

§11

 1. Kapituła podejmuje decyzje na posiedzeniach, w formie uchwał, zwykłą większością głosów.
 2. Dla podjęcia uchwały wymagana jest obecność ponad połowy składu Kapituły.
 3. W razie równego podziału głosów decyduje głos Przewodniczącego.

§12

Wynagrodzenie Członków Kapituły z tytułu udziału w jej pracach ustalane jest corocznie przez Dyrektora Centrum Kultury ZAMEK oraz Pełnomocnika Rektora UAM.

§13

W każdej edycji Nagrody odbywają się co najmniej 2 (dwa) posiedzenia Kapituły.

§14

Członek Kapituły niebiorący udziału w posiedzeniu może przedstawić Przewodniczącemu Kapituły na piśmie swoje propozycje, adekwatne do tematu posiedzenia.

§15

 1. Kapituła podejmuje decyzje w oparciu o postanowienia Regulaminu Poznańskiej Nagrody Literackiej.
 2. W sprawach nieuregulowanych w Regulaminie Kapituła podejmuje decyzje według własnego uznania, w zgodzie z zasadami bezstronności oraz profilem Nagrody i jej założeniami.

§16

Członków Kapituły obowiązuje zasada zachowania poufności w kwestiach dotyczących przebiegu posiedzeń i podejmowanych uchwał.

§17

 1. Funkcję Sekretarza Kapituły pełni osoba wskazana przez Dyrektora Centrum Kultury ZAMEK lub Pełnomocnika Rektora UAM.
 2. Do obowiązków Sekretarza Kapituły należy: 1) pomoc przy organizacji prac Kapituły; 2) protokółowanie obrad Kapituły.
 3. Sekretarz Kapituły nie ma prawa głosu w wyborze autorów nominowanych i laureatów.

 

Rozdział 4. Ustalenia końcowe

§18

 1. Regulamin Poznańskiej Nagrody Literackiej zatwierdzają Prezydent Miasta Poznania oraz Rektor Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza.
 2. Zmian Regulaminu Poznańskiej Nagrody Literackiej dokonują organizatorzy Nagrody w trybie określonym dla jego nadania.

 

JACEK JAŚKOWIAK
Prezydent Miasta Poznania

PROF. UAM DR HAB. ANDRZEJ LESICKI
Rektor Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza

D
Kontrast Wyłącz ruch